Kredyty Legnica Lubin Polkowice

Kredyty Mieszkaniowe, Kredyty Hipoteczne, Kredyty Gotówkowe.

  
  

Najczęściej zadawane pytania

13.11.2013

Jakie pomieszczenia są zaliczane do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w programie "Mieszkanie dla młodych"?

Pomieszczenia przynależne, miejsce postojowe w programie "Mieszkanie dla młodych"

- INFORMACJE OGÓLNE

Na jakim etapie prac legislacyjnych jest ustawa?
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wprowadzająca program "Mieszkanie dla młodych" została opublikowana w Dzienniku Ustaw i (z wyjątkami) weszła w życie 23 listopada 2013 r.

Kiedy program "Mieszkania dla młodych" zacznie funkcjonować?
Planuje się, że wnioski o finansowe wsparcie udzielane w ramach programu będzie można składać w instytucjach kredytujących od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2018 r.

Jakie warunki trzeba będzie spełnić, żeby móc skorzystać z finansowego wsparcia w ramach programu "MdM"?
Z finansowego wsparcia w ramach programu "MdM" będą mogły skorzystać rodziny oraz osoby samotne (niezależnie od posiadania dzieci) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich), które dotychczas nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
Ustawa przewiduje możliwość ubiegania się o finansowe wsparcie na zakup mieszkania lokalu mieszkalnego także przez osoby, które w okresie po zakończeniu przyjmowania wniosków o kredyt preferencyjny w ramach programu "Rodzina na swoim" (tj. po 31 grudnia 2012 r.), a przed wdrożeniem nowego instrumentu wsparcia, rozpoczęły już użytkowanie nowo wybudowanego mieszkania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu.
Zakup lokalu mieszkalnego objętego finansowym wsparciem będzie realizowany z udziałem środków kredytu zaciągniętego na ten cel, na okres co najmniej 15 lat, w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu tego lokalu mieszkalnego.

W jakich latach program będzie obowiązywał?
Program ma trwać pięć lat, od 2014 do 2018 r.

- BENEFICJENCI

Czy jest jakiś limit zarobków, które trzeba osiągać żeby skorzystać z programu?
Regulacje zawarte w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie przewidują wprowadzenia limitu zarobków uprawniającego do skorzystania z finansowego wsparcia oferowanego w ramach programu "Mieszkanie dla młodych".

Czy z programu mogą skorzystać pary żyjące bez ślubu?
Beneficjentem finansowego wsparcia może być małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Czy para żyjąca w związku nieformalnym może wystąpić wspólnie o kredyt?
Nie, w świetle ustawy beneficjentem programu jest małżeństwo, osoba niepozostająca w związku małżeńskim lub osoba samotnie wychowująca dziecko. W przypadku osób żyjących w związku nieformalnym z wnioskiem o kredyt, składanym wraz z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego, może wystąpić tylko jedna z nich.

Czy w przypadku małżeństwa z wnioskiem o kredyt może wystąpić tylko jeden ze współmałżonków?
Nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w przypadku małżeństwa kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

Czy o dofinansowanie może ubiegać się małżeństwo, w sytuacji gdy jedno z małżonków jest rozwiedzione i podczas trwania poprzedniego małżeństwa posiadało mieszkanie wspólnie z byłym małżonkiem, a po rozwodzie zrzekło się go na jego rzecz?
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania. W przypadku małżeństwa warunek wykluczający posiadanie innego mieszkania dotyczy każdego z nich. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) wraz z zawarciem małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): "Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw." Zatem w kontekście ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi małżonek jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, wspólnie zakupionego mieszkania, co wyklucza go z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego.

- MIESZKANIE

Jaka jest maksymalna cena za metr mieszkania, które będzie można kupić w ramach programu?
Nieprzekraczalny limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania obejmowanego finansowym wsparciem będzie wyznaczać średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez poszczególnych wojewodów, obowiązującego dla danej gminy, pomnożona przez współczynnik 1,1. Wskaźnik przeliczeniowy ustalany będzie odrębnie dla trzech rodzajów lokalizacji, jako:
• średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast,
• średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku tych gmin,
• średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Jaki jest maksymalny metraż mieszkania, które będzie można kupić w ramach programu?
Wielkość powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m2, a domu jednorodzinnego - 100 m2oraz odpowiednio 85 m2 i 110 m2 - jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci.

Jakiego typu mieszkania będą objęte programem "MdM"?
Finansowym wsparciem objęte będzie nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (rynek pierwotny) od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

Czy program obejmuje zakup mieszkań na rynku wtórnym?
Nie, dofinansowanie wkładu własnego będzie można otrzymać wyłącznie w związku z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym.

Czy w ramach programu mogę kupić mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej? 
Tak, o ile mieszkanie spełnia pozostałe kryteria wymienione w ustawie, tzn. zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę, powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego (a w przypadku nabywcy wychowującego przynajmniej troje dzieci odpowiednio 85 m2 i 110 m2), a cena zakupu nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

Czy w ramach programu mogę wykupić mieszkanie od TBS?
Nie, dofinansowanie wkładu własnego może zostać przyznane w przypadku nabycia nowo wybudowanego mieszkania i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Natomiast kredyt może zostać udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.

Czy w ramach programu mogę wykupić mieszkanie zakładowe?
Nie, dofinansowanie wkładu własnego może zostać przyznane w przypadku nabycia nowo wybudowanego mieszkania i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Natomiast kredyt może zostać udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.

Czy mieszkania powstałe w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych (np. strychów) można traktować jako mieszkania nowowybudowane, których zakup będzie uprawniał do ubiegania się o dofinansowanie?
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje objęcie finansowym wsparciem zakup nowowybudowanych mieszkań (lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych), pochodzących z tzw. rynku pierwotnego. Ustawa nie definiuje pojęcia "nowowybudowany", natomiast w ocenie Ministerstwa należy je rozumieć szeroko, jako mieszkanie nowopowstałe, bez względu na rodzaj czynności budowlanych, które musiały zostać w tym celu podjęte (budowa, rozbudowa, adaptacja). Takie mieszkanie spełnia pozostałe kryteria wymienione w ustawie, tj. w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych powstaje samodzielny lokal mieszkalny, czyli wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Poza tym nowopowstały lokal zostanie po raz pierwszy zasiedlony przez nabywcę.

Czy mogę się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w związku z budową domu jednorodzinnego systemem gospodarczym?
Nie, ustawa przewiduje wsparcie w postaci dofinansowania wkładu własnego i spłaty części kredytu tylko dla osób, które kupują mieszkania lub domy jednorodzinne na rynku pierwotnym.
W przypadku budowy własnego domu jednorodzinnego wsparcie polega na zwrocie części wydatków na zakup materiałów budowlanych.  

- WŁASNOŚĆ INNEGO MIESZKANIA

Czy osoby korzystające z finansowego wsparcia w ramach programu "MdM" mogą mieć inne mieszkanie?
Nie mogą nie tylko aktualnie, ale też w przeszłości. Program przewiduje udzielenie finansowego wsparcia przy zakupie pierwszego własnego mieszkania, określa więc ograniczenie, zgodnie z którym beneficjent wsparcia (w przypadku małżeństw - żaden z małżonków) do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego mieszkania włącznie nie może być właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Analogiczne ograniczenie dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania.

Jestem właścicielem połowy mieszkania - czy to wyklucza mnie z programu?
Nie, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt a) z programu nie mogą skorzystać właściciele, a nie współwłaściciele lokalu mieszkalnego.

Jestem właścicielem połowy domu jednorodzinnego - czy to wyklucza mnie z programu?
Nie, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt a) z programu nie mogą skorzystać właściciele, a nie współwłaściciele lokalu mieszkalnego.

Posiadam działkę budowlaną - czy mimo to mogę skorzystać z programu?
Tak, posiadanie działki pod zabudowę nie wyklucza z programu. W art. 4 pkt 2 ustawy wymienione są sytuacje, które nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego i są to:
- posiadanie na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
- posiadanie na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Ja i moja obecna żona kupiliśmy po połowie mieszkania, w okresie kiedy nie byliśmy jeszcze małżeństwem. Teraz chcielibyśmy kupić większe mieszkanie. Czy w takiej sytuacji możemy ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego?
Ustawa stanowi, że dofinansowanie może zostać udzielone, jeżeli nabywca do dnia nabycia mieszkania objętego wsparciem nie był właścicielem innego mieszkania (art. 4 ust. 1 pkt. 2). W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek ten dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania).
W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:
1) Każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MdM.
2) Każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MdM.

- KREDYT

Czy w każdym banku, w którym będę się ubiegać o kredyt będzie można skorzystać z programu "Mieszkanie dla Młodych"?
Kredyty, dzięki którym będzie można skorzystać z finansowego wsparcia w ramach programu "Mieszkanie dla młodych" będą udzielane przez banki, które zawrą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. BGK na swojej stronie internetowej będzie aktualizował listę tych banków.

Czy mogę podpisać umowę z deweloperem jeszcze w 2013 r., a kredyt wziąć w 2014 r.?
Tak, ustawa nie wyklucza zawarcia umowy deweloperskiej przed terminem, o którym mowa w art. 34 ustawy, odnoszącym się do momentu rozpoczęcia składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego. Ponieważ wnioski muszą być składane razem z wnioskiem o kredyt, nastąpić to może najwcześniej 1 stycznia 2014 r.

Co mogę zrobić w sytuacji jeśli pozostaję w związku nieformalnym i nie mogę wystąpić o kredyt z moją partnerką, a jednocześnie nie mam wystarczającej zdolności kredytowej?
Ustawa przewiduje, że w przypadku, gdy osoba występująca o kredyt nie posiada zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

Czy jeśli spłacę kredyt wcześniej, to będę musiała zwrócić otrzymane dofinansowanie?
Nie, w ustawie w art. 14-16 wymienione są sytuacje, w których nabywca zobowiązany jest do zwrotu przyznanego dofinansowania i wcześniejsza spłata kredytu się do nich nie zalicza.

Czy o dofinansowanie można się ubiegać w związku z refinansowaniem kredytu?
Nie, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone tylko pod warunkiem zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania.

Czy możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie jeśli kredyt został zaciągnięty w 2013 r., ale umowa przeniesienia na własność zostanie podpisana dopiero w 2014 r.?
Nie, procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego rozpocznie się 1 stycznia 2014 r., a wniosek o dofinansowanie będzie musiał być złożony razem z wnioskiem o kredyt.

Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego?
Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składa się wraz z wnioskiem o kredyt w wybranym przez siebie banku (lub bankach), który przystąpił do programu. Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (o nie posiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub własności lub współwłasności budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania,
  • pisemne zobowiązanie - w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,
  • pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę.

Bank może wymagać okazania innych dokumentów, które pomogą mu stwierdzić, że spełnione są wszystkie kryteria określone w ustawie, m. in. wiek beneficjenta, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu. Weryfikacja zdolności kredytowej odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur danego banku.
Po zweryfikowaniu dokumentów przez bank przyjmujący wniosek, dalsza procedura udzielania dofinansowania wkładu własnego odbywa się w ramach współpracy pomiędzy bankiem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zaleca się wcześniejszy kontakt z wybranym bankiem, który przystąpił do programu „Mieszkanie dla młodych”, w celu upewnienia się odnośnie do procedury i niezbędnych dokumentów.

Kto może zostać dodatkowym kredytobiorcą?
Ustawa przewiduje, że w przypadku, gdy osoba występująca o kredyt nie posiada zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

Czy dodatkowy kredytobiorca może zostać współwłaścicielem mieszkania?
Nie, ustawa pozwala jedynie na przystąpienie określonym osobom do umowy kredytu (art. 6 ust. 3).

Jak będzie tworzona lista banków, które będą przyjmowały wnioski o dofinansowanie wkładu własnego?
Dofinansowania wkładu własnego będą mogły udzielać banki, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

- DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO

Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego na wykończenie mieszkania?
Nie, zgodnie z art. 3 ustawy dofinansowanie wkładu własnego jest udzielane w związku z zakupem mieszkania, zaś zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 kredyt może być udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.

Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego w związku z budową domu?
Nie, zgodnie z art. 3 ustawy dofinansowanie wkładu własnego jest udzielane w związku z zakupem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała ten lokal lub dom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Osoby budujące dom systemem gospodarczym mogą ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania. Więcej informacji na ten temat - link.

Jak dużą dopłatę mogę uzyskać?
Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, oraz:
- powierzchni użytkowej mieszkania - w przypadku mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2,
- 50 m2 - dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.
Nabywca wychowujący przynajmniej 1 dziecko może ubiegać się o 15% dofinansowanie.
Aktualne wysokości dofinansowania w przypadku zakupu mieszkania o powierzchni 50 m2 - link.

W jaki sposób dopłata będzie wypłacana?
Zgodnie z art. 11 ust. 3 wypłata środków z tytułu udzielonego dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą:
1) po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu - w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;
2) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej - w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy;
3) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały, w części lub w całości, środki z tytułu udzielonego kredytu - w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych nie przewidywała ich dokonywania poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Czy dofinansowanie będzie traktowane przez bank jako wkład własny czy muszę dysponować jeszcze dodatkowymi środkami?
Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.

Czy dofinansowanie wkładu własnego może być traktowane przez bank jako wyłączny wkład własny?
Z punktu widzenia ustawy wprowadzającej program "Mieszkanie dla młodych" finansowe wsparcie powinno być traktowane przez banki jako wkład własny i nie ma żadnych przeszkód, aby dofinansowanie w całości pełniło funkcję wkładu własnego kredytobiorcy. Takie stanowisko znajduje swoje potwierdzenie również w Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 czerwca 2013 r. Zgodnie z rekomendacją 10.3 "Bank może dopuścić wniesienie wkładu własnego (całości lub części) w drodze realizacji programów wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego wynikających z przepisów prawa (np. programy rządowe i inne o podobnym charakterze)."
Ostateczne decyzje podejmuje jednak bank kredytujący kierujący się, poza przepisami ustawowymi i rekomendacjami KNF, również własną polityką kredytową.

- DOFINANSOWANIE ZWIĄZANE Z URODZENIEM / PRZYSPOSOBIENIEM DZIECKA

Na jakie dodatkowe wsparcie będzie można liczyć, jeśli po zakupie mieszkania w ramach programu "MdM" w rodzinie urodzi się dziecko?
Program przewiduje udzielenie beneficjentom jednorazowego dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu, w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania, w związku z urodzeniem się trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka lub przysposobieniem dziecka (jako trzeciego lub kolejnego w rodzinie) w okresie po zakupie mieszkania. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek beneficjenta złożony w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka i będzie przeznaczone na spłatę części zadłużenia z tytułu zaciągniętego uprzednio przez beneficjenta kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Uprawnienie do złożenia wniosku o uzyskanie tej formy wsparcia będzie obowiązywało przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe beneficjenta wsparcia.

W jaki sposób można starać się o dodatkowe wsparcie związane z urodzeniem/przysposobieniem dziecka?
W związku z urodzeniem lub przysposobieniem trzeciego lub kolejnego dziecka należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku z wnioskiem o spłatę części kredytu, do którego muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Gdy bank otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

- WSPARCIE DLA OSÓB BUDUJĄCYCH DOMY JEDNORODZINNE SYSTEMEM GOSPODARCZYM

Jaką formę będzie miało wsparcie dla osób budujących domy systemem gospodarczym?
Osoby budujące dom systemem gospodarczym będą mogły skorzystać z tzw. zwrotu części podatku VAT. Aby się o niego ubiegać, należy najpóźniej do dnia 31 grudnia roku, w którym miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego domu, wystąpić z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego, do którego należy załączyć kopie pozwolenia na budowę i faktur dokumentujących poniesione wydatki. 

Czy aby ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z zakupem materiałów budowlanych, należy wziąć kredyt?
Zaciągnięcie kredytu nie jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

 

Zapytaj doradcę o dostępne oferty Kontakt.link

 

 

  

Beg_abc_Eng it posts a negative 15 The polymers used in "O Matter" frames (a nylon composite) are formulated for high durability, as well as controlled flexibility for improved safety during impact.adidas casquette original To produce the ultra strong, ultra lightweight chassis of Oakley wire frames, five metallic compounds (including titanium) are fused into a single C 5 alloy.ralph lauren tommy hilfiger lacoste Both frame materials maintain resistance to ultraviolet radiation, humidity, thermal shock and chemical exposure.bijoux gucci .korean joystick There is also some new content that will be available for Red Dead Redemption.making viagra at home Surprisingly, Toy Story 3 looks to have an entertaining game adaptation, but its still a movie game so we're not sure if we want to invest in it.kamagra and alcohol And last, but not least, for the puzzle fanatics be sure to check out Puzzle Quest 2 on the DS.super kamagra does work .kamagra online shop The 80s were such a colorful era with big hair, big shoulders pads and music that will rock your leg warmers off! This is the era when MTV (music television) started.www bet365 com Many former pop and rock icons are still in the current music scene.bovada odds The music, movies and television programs of the 80s are continually being remade and re imagined for the current generation.online sports betting uk . For one, short shorts, particularly the ones that were cut off from old jeans, let everything hang out. Also, you can look cheap and shabby when you wear your short shorts and you are no longer a teenager. Reserve them for your sun tanning events.. I simply wished to thank you very much once more. I do not know the things that I might have implemented in the absence of the actual recommendations revealed by you directly on such theme. It was actually the frustrating crisis in my circumstances, but finding out this specialized fashion you treated the issue made me to jump over delight. Most of the time, Japanese teenagers spend time hanging out with each other during structured time at school or in extra curricular activities since this is where high school students spend most of their time. Parents and teachers in Japan tend to discourage teens from dating, which means that many young adults don start dating until after high school. Teen demographic.. Not as tight as your pony tail), twist the hair tie and pull about half your hair in from the inside. Twist again, and pull about half of the remaining free hair through. Then twist again, and pull about half. One of New York Citys newest hotels Hilton New York Fashion District offers stunning design meticulous service and four star amenities. Located on West 26th Street in a neighborhood steeped in history Hilton New York Fashion District is steps away from the Fashion Institute of Technology The Empire State Building Herald Square and the renowned Macys flagship. Guests are sure to enjoy exploring the celebrated food and unique shops of Chelsea..